ODHALENIE CHÝB VO FYZIKÁLNYCH ZÁKONOCH POMOCOU

"ROVNICE SVETA"

- Chyba v gravitačnom zákone

- Potenciálna energia - chyba v zákone o zachovaní energie

- Odstredivá sila - chyba v zákone o pôsobení síl v náväznosti na chybu v zákone o zachovaní energie

Projekt pohonnej jednotky pracujúcej na báze využívania účinkov odstredivej sily pre pohon dopravných prostriedkov a generátorov realizujeme v spolupráci s OZ "ALEXU" - združenie na pomoc deťom a prírode.

         1. CHYBA V GRAVITAČNOM ZÁKONE.

Predstavte si, že by teleso o hmotnosti mesiaca padalo voľným pádom na zem so štartom tohto pádu z výšky tisíc metrov:Podľa gravitačného zákona je zrýchlenie telesa pri voľnom páde nezávislé od hmotnosti tohto telesa:

podľa tejto časti gravitačného zákona je teda zrýchlenie každého telesa pri voľnom páde 9,81 metra za sekundu, čo zodpovedá gravitačnej sile našej planéty, ktorá touto silou svojej príťažlivosti priťahuje takéto teleso k sebe.

To, akú rýchlosť dosiahne teleso vo voľnom páde pri dopade z výšky tisíc metrov podľa tejto časti gravitačného zákona, kde sa tvrdí, že zrýchlenie telesa vo voľnom páde je nezávislé od jeho hmotnosti vypočítame takto:

pričom v je dosiahnutá rýchlosť, g je zrýchlenie, ktoré je pri voľnom páde 9,81 metrov za sekundu, teda zodpovedá gravitačnej sile planéty Zem a s je prekonaná vzdialenosť

140 m/s je teda rýchlosť ktorú dosiahne teleso vo voľnom páde z výšky tisíc metrov pri dopade na povrch planéty

vydelením tohto výsledku dvomi zistíme priemernú rýchlosť tohto telesa pri voľnom páde, teda 140 : 2 = 70 m/s. Ak vydelíme dĺžku voľného pádu priemernou rýchlosťou, teda 1000 : 70 zistíme čas trvania tohto voľného pádu teda 14,28 sekúnd.

Lenže tento istý zákon tvrdí, že:

dve telesá svojou gravitačnou silou pôsobia na seba navzájom a teda sa navzájom priťahujú.

To znamená, že nie len Zem priťahuje k sebe vďaka svojej gravitačnej sile telesá, ale aj každé teleso pôsobí svojou vlastnou gravitáciou na planétu zem a priťahuje ju k sebe.

Teleso o hmotnosti mesiaca vytvára vďaka svojej mase gravitačnú silu G= 1,6. Takže podľa tejto časti gravitačného zákona priťahuje toto teleso planétu Zem k sebe a tento pohyb našej planéty k takémuto telesu má zrýchlenie rovnajúce sa gravitačnej sile tohto telesa teda 1, 6 m/s

Takže až keď dosadíme do tejto rovnice aj gravitačnú silu telesa vo voľnom páde, teda budeme počítať podľa tej časti gravitačného zákona, kde sa tvrdí, že dve telesá sa navzájom svojou gravitačnou silou priťahujú, zistíme reálny výsledok trvania tohto voľného pádu.

Takže rovnica pre tento výpočet by mala vyzerať potom takto:

pričom g1 je gravitačná sila planéty teda G = 9,81 a g2 je gravitačná sila telesa ktoré sa nachádza vo voľnom páde, pretože ako sme si už ukázali na znení zákona, pôsobia dve telesá na seba navzájom a teda musíme tieto gravitačné sily oboch telies spočítať, aby sme zistili, aké bude skutočné zrýchlenie pri takomto voľnom páde.

Takže v našom prípade, keďže teleso o hmotnosti mesiaca vytvára gravitačnú silu G= 1,6 musí tento prepočet vyzerať takto:

v = druhá odmocnina z 2 x / 9,81 + 1,6/ x 1000

výsledok 151 m/s predstavuje vzájomnú rýchlosť telesa o hmotnosti mesiaca a našej planéty v momente ich nárazu na seba, teda pri dopade tohto telesa na povrch planéty.

Z toho teda vyplýva, že priemerná rýchlosť by bola 151 : 2 = 75, 5 m/s a takýto voľný pád z výšky tisíc metrov byť teda trval 1000 : 75, 5 = 13, 24 sekúnd a nie 14, 28 sekúnd, ako to tvrdí gravitačný zákon vo svojej časti o tom, že rýchlosť telesa pri voľnom páde je nezávislá od hmotnosti takéhoto telesa, pretože gravitačná sila je priamo úmerná hmotnosti telesa.

Z tohto príkladu by malo byť každému jasné, že tvrdenie v gravitačnom zákone o tom, že rýchlosť, alebo zrýchlenie telesa pri voľnom páde je nezávislá od jeho hmotnosti odporuje akejkoľvek logike a aj tvrdeniu o vzájomnom pôsobení gravitačných síl dvoch telies.

Pretože aj pri voľnom páde ktorý je výsledkom pôsobenia gravitácie, pôsobí planéta Zem na padajúce teleso a padajúce teleso pôsobí silou svojej gravitácie na planétu zem a táto Gravitácia je závislá od hmotnosti tohto telesa.

Pri menších telesách je účinok gravitácie týchto telies na planétu zem taký nepatrný, že ho nevieme pri experimentoch namerať pozorovaním rozdielne ťažkých telies vo voľnom páde. Veď aj matematicky sa tento účinok teda rozdiel ukáže až niekde ďaleko za desatinnou čiarkou vo výpočte:

To ale ešte stále neznamená, že tieto nepatrné účinky gravitácie takýchto menších telies môžeme jednoducho ignorovať, pretože ak sa fyzika považuje za exaktnú vedu, potom v nej takéto nezmyselné tvrdenie, teda že zrýchlenie telesa pri voľnom páde je nezávislé od hmotnosti tohto telesa nemajú čo hľadať.

2. POTENCIÁLNA ENERGIA:

Potenciálna energia je takzvaná polohová energia, teda ak zodvihneme z podlahy napríklad nádobu s vodou a položíme ju na stôl, tak táto práca - zdvíhanie - je takto uložená.

Ak by sme túto nádobu zo stola zhodili, tak by sa táto uložená práca a teda energia pádom na podlahu uvoľnila. Preto hovoríme v takýchto prípadoch o potenciálnej energii.

Podľa fyzikálnych zákonov je možné vykonať prácu len tak, že na to bude vynaložená energia.

Lenže máme tu kapilaritu:

Kapilarita alebo vzlínanie (vzlínavosť), je pohyb vody kapilárami alebo obdobnými priestormi proti smeru gravitácie. Je spôsobená tým, že nad vodou už nie je voda a priťahovaním materiálu, cez ktorý voda vzlína. Tento proces je jednoduché pozorovať, keď spodok kriedy, alebo aj utierky (čohokoľvek, čo saje vodu) namočíte do vody a voda začne pozvoľna stúpať.

Na nasledujúcom obrázku je znázornené, ako je možné zvýšiť potenciálnu energiu pomocou kapilarity bez toho, že by bolo nutné k tomu vynaložiť energiu, čo je teda v rozpore s tvrdením fyzikov, že na vykonanie práce je nutné vynaložiť energiu:

Takže ak na stôl položíme nádobu s vodou a vedľa nej umiestnime na váhu takýto stojan s telesom zo savej látky, ktorého koniec bude ponorený do vody v nádobe, potom vďaka kapilárnemu účinku začne voda z nádoby stúpať proti gravitačnej sile a na váhe môžeme pozorovať ako sa zvyšuje váha stojana s týmto telesom zo savej látky, ktoré takto nasáva vodu z nádoby.

To znamená, že sa nám bez toho, že by sme vynaložili prácu, teda investovali energiu, zvyšuje potenciálna energia telesa zo savej látky, ktoré je umiestnené na stojane.

Toto funguje aj tak, ako je to na nasledujúcom obrázku:

Teda kvapalina sa bez vynaloženia energie pomocou kapilarity dostane z jednej nádoby do druhej, pričom prekoná prevýšenie, teda okraj nádoby. Toto si môže každý overiť takýmto spôsobom, ale celé to trvá aj niekoľko hodín, kým spozorujete, že sa voda takýmto spôsobom dostane do druhej nádoby.

Tento princíp sa dá dokonca prakticky využiť na filtrovanie kvapalín. Trvá to síce dlhšie, ale takéto filtrovanie je veľmi dôkladné a jemné.

Ak máme napríklad vodu znečistenú arzénom, potom stačí do savej látky vložiť malé kúsočky železa, ktoré začnú postupne hrdzavieť a šíriť sa v tejto savej látke ako hrdza a keďže železo viaže arzén, tak nám do druhej nádoby pomaly pretečie voda vyčistená od arzénu.

Podobne sa dá takýto filter využívať aj pri čistení vody znečistenej inými prvkami, vždy je len treba nájsť vhodný materiál, ktorý takéto prvky na seba viaže tak, ako to robí železo s arzénom a implementovať takýto materiál do tohto filtra.

Takto fungujúci filter teda jednoznačne v praxi dokazuje, že prácu je možné vykonávať aj bez dodávania energie a je to dokonca primitívne jednoduché. Ak chcú fyzici nazývať veci správne, tak by mali uznať na základe týchto faktov, že tu máme funkčné perpetuum mobile a že prvá hlavná veta termodynamiky je nezmysel.

3. Zákon o pôsobení síl:

Podľa Newtonovho zákona o pôsobení síl sa môže teleso začať pohybovať, meniť smer svojho pohybu, či svoju rýchlosť, len ak naň pôsobí sila z vonku.

Na nasledujúcom príklade si teraz ukážeme, že toto tvrdenie je nezmyslom:

Ak ukážete fyzikovi takýto nákres:

Tak Vám vysvetlí, že pri takto zostrojenom zariadení nemôže prísť k pohybu, teda rotácii, pretože odstredivá sila vznikajúca pohybom závaží Fz , je len zdanlivou silou, čiže nepredstavuje výkon a teda nemôže uviesť toto zariadenie do pohybu.

Ak ale ukážete fyzikovi zariadenie na tomto obrázku:

tak Vám vysvetlí, že odstredivá sila Fz zabráni pohybu takéhoto zariadenia, teda bude pôsobiť proti účinku nárazov závaží, ktoré by mali spôsobiť pohyb vpred. Lenže to znamená, že tu zrazu budú fyzici tvrdiť, že odstredivá sila predstavuje výkon!

Jednoduchšie povedané, náraz vyvolávajúci pohyb predstavuje výkon, takže ak má nejaká sila takémuto pohybu zabrániť, musí logicky tiež predstavovať výkon.

Už takéto vyvolanie pohybu predstavuje pre fyzikov takzvané perpetuum mobile, pretože ak je nejaké zariadenie schopné začať sa hýbať bez toho, aby tento pohyb spôsobila sila z vonku, potom je takéto zariadenie schopné neustále, teda permanentne zvyšovať svoju rýchlosť a to za stále rovnakých nárokov na spotrebu energie v prípade ak sa pohybuje vo vákuu, alebo napríklad vo vesmíre.

Teraz si ešte raz ukážeme, že odstredivá sila je výkonom a že túto silu, teda výkon môžeme využívať na pohon dopravných prostriedkov, alebo iných zariadení.

Fyzici totiž považujú odstredivú silu len za akúsi zdanlivú silu, prirovnávajú jej účinky odstredivej sile a odmietajú uznať, že by táto sila mohla predstavovať výkon, teda, že by ju bolo možné využívať na pohon:

Na nasledujúcich nákresoch si ukážeme rozdiel medzi účinkom odstredivej sily a sily zotrvačnosti:

Zotrvačnú silu vnímame len pri zrýchľovaní a brzdení.

Naproti tomu účinok odstredivej sily je zrejmý a pôsobí aj počas plynulého pohybu, teda rotácie pri stabilných otáčkach 

Na stlačenie pružiny je potrebná sila a teda výkon, takže ak chápete, že takéto stlačenie pružiny je vyvolané účinkom odstredivej sily, potom je Vám jasné, že táto sila nie je len zdanlivá, ale reálna.

Teraz si ukážeme, ako môžeme účinok tejto sily využiť na pohon dopravného prostriedku:

Ak by sme zostrojili takýto vozík a upevnili na ramená rotora dve závažia rozdielne ďaleko od osky otáčania, potom by pri rotácii prišlo k pohybu vozíka a to vždy tým smerom v ktorom by sa práve nachádzalo rameno so závažím vzdialenejším od osky otáčania, pretože týmto smerom pôsobí silnejšia odstredivá sila, ktorá spôsobuje pohyb vozíka. To znamená, že takýto vozík by sa pohyboval kúsok do predu a kúsok do zadu v závislosti od hmotnosti závaží, ich vzdialenosti od osky otáčania a od samotných otáčok rotora.

Stačí teda zostrojiť takéto zariadenie tak, aby silnejšia odstredivá sila pôsobila stále len jedným smerom a môžeme túto využívať na pohon dopravných prostriedkov.

Aj toto je pomerne jednoduché.

Aby sme dosiahli plynulé pôsobenie odstredivej sily, použijeme viacej ramien so závažiami- napríklad štyrmi.

A to tak, aby sa tieto závažia mohli posúvať na týchto ramenách smerom do stredu a od stredu takto vytvoreného rotora.

Na udržiavanie závaží v kruhovej dráhe použijeme obruč.

Za účelom zníženia odporu môžeme použiť ako závažia ložiská ktoré sa budú valiť po vnútornom obvode tejto vodiacej obruče.

Pri 300 otáčkach za minútu a vzdialenosti závaží 0, 2 metra od osi otáčania, sa budú tieto pohybovať po obvode vodiacej obruče rýchlosťou 6 , 28 metra za sekundu.

Takto vznikne vďaka hmotnosti 1 kilogram každého závažia odstredivá sila 197,2 Newtona pri každom závaží.

Takto zostrojené zariadenie sa samozrejme nemôže začať hýbať určitým smerom, pretože účinky odstredivej sily jednotlivých závaží pôsobia proti sebe navzájom, čím sa teda rušia.

Ale ak túto vodiacu obruč

posunieme excentricky tak, ako na tomto obrázku, pričom je táto obruč pevne upevnená na podvozku vozíka, dosiahneme stav, keď sa budú závažia vďaka ich možnosti posúvať sa po ramenách smerom do stredu a od stredu osky rotora, premiestňovať vždy podľa pozície ramena na ktorom sa nachádzajú a stabilne upevnenej obruče určujúcej ich pohyb medzi najvzdialenejšou možnou pozíciou od osky rotora a najbližšou možnou pozíciou k oske rotora, čím teda dosiahneme stav, keď bude najsilnejšia odstredivá sila pôsobiť stále len jedným smerom a vyvolá tak pohyb celého zariadenia týmto smerom.

Ako môžeme vidieť na prepočte síl pri tomto priemere vodiacej obruče s jedno kilogramovými závažiami a pri otáčkach rotora 300 za minútu, nám takéto zariadenie rozdeľuje odstredivú silu tak, že v najvzdialenejšej pozícii od osky rotora pôsobí sila 295,8 Newtona a na opačnej strane rotora, kde je závažie najbližšie k oske, pôsobí odstredivá sila 98,6 Newtona.

To znamená, že ak účinky týchto odstredivých síl od seba odrátame, dostaneme silu, ktorú môžeme využiť na pohon celého zariadenia teda v tomto prípade 197,2 Newtona.

Ak teleso o hmotnosti 1 kilogram upevníme na lanko, alebo rameno o dĺžke 0, 2 metra, ktoré je upevnené na oske a uvedieme toto teleso do pohybu tak, aby vykonávalo kruhový pohyb okolo tejto osky, potrebujeme na dosiahnutie rýchlosti tohto telesa 10 metrov za sekundu energiu rovnajúcu sa sile 50 N.

Ak by sme merali silu nárazu tohto telesa na meracie zariadenie, namerali by sme hodnotu sily nárazu 50 N, mínus straty spôsobené trením na oske a odporom vzduchu.

Ale tieto sú zanedbateľné oproti tomu, aká je energia odstredivej sily, ktorá pri takomto pohybe telesa po kruhovej dráhe vznikne.

Ak si túto odstredivú silu vypočítame, alebo nameriame túto silu pôsobiacu prostredníctvom Lanka alebo ramena na osku, tak zistíme že táto sila sa rovná 500 N.

Takže je táto sila a teda tento výkon desaťkrát vyšší. než pohybová energia tohto telesa.

Toto je hlavný dôvod toho, prečo je pre fyzikov absolútne nepredstaviteľné, že by odstredivá sila predstavovala výkon.

Lenže my si tak v simulačnom programe, ktorý nepodlieha presvedčeniu o Newtonovej neomylnosti, ako aj v praxi dokážeme, že odstredivá sila je výkonom a aj to, ako je možné pomerne jednoducho účinok tejto sily rozdeľovať a smerovať požadovaným smerom a teda využívať na pohon dopravných prostriedkov.

Vzorec na prepočet odstredivej sily

si môže každý nájsť na wikipédii a preveriť nasledovné prepočty.

Ak budeme počítať s masou závažia 1kg a 300 otáčkami za minútu, potom Platí že pri vzdialenosti závažia od osky 0,2 metra sa vytvára odstredivá sila 197 Newtonow, pri 0,3 metroch je to 294 Newtonov a tak ďalej.

V tejto tabuľke sú prepočty, ktoré si môže každý preveriť pri telese. teda závaží o hmotnosti 1kg pri rôznych otáčkach a rôznych vzdialenostiach od osi otáčania.

Z týchto prepočtov vyplýva, že ak zostrojíme

takýto excentrický rotor s jednokilogramovými závažiami tak, že pozícia najvzdialenejšieho závažia od osky otáčania bude 0,4 metra a pozícia závažia na protiramene bude 0,1 metra od osi otáčania, potom bude rozdiel síl na týchto protiľahlých ramenách pri 100 otáčkach za minútu takýto:

Pri najvzdialenejšom závaží 40 Newtonov.

Pri závaží na protiramene 10 Newtonov.

Rozdiel týchto síl, teda 30 Newtonov môžeme využiť na pohon zariadenia.

Ak zvýšime otáčky na 2400 za minútu, potom nám pôsobí sila v smere najvzdialenejšieho závažia 25 250 N a proti nej sila na protiramene 6 250 N, takže výsledná sila pohonu zodpovedá 19 000 N.

Možnosti podieľať sa na výnosoch z licenčných poplatkov na patent nového druhu pohonu na Slovensku:

PODIELNICI 1

Toto je už uzatvorený zoznam podielnikov, ktorí si zakúpili podiely a umožnili nám tak dopracovať sa až do tohto finálneho štádia realizácie projektu.


Meno                                   počet podielov

Alois K.  New Castle /IRL/         1500

Ivan K.  T. Lomnica                    250

David S. Vsetín                          250

Michal K.  B. Bystrica                 200

Igor Š.   Oponice                          6

Ernest B.    Šaľa                            1

Alojz Č.    Ivanka pri Nitre            2

Slovaktual Nové Zámky               1

Alexander L. Nové Zámky           1

ARC - int.  Nové Zámky                1

Ján M.     Pribeta                           1

Tomáš B. Malý Čepčín                  1

Ing. Peter Š.  Senica                      1

Ján P.   Žemberovce                     1

František F.   Dolný Kubín            2

Miroslav V.     Martin                     2

Ing. Martin Š.  Košice                    1

Ján S.  Košice                                1

Ján C.  Ivanka pri Dunaji               1

Božena V.   Kamenín                     1

Mgr. Pavol P.   Sabinov                  1

Juraj H.     Tlmače                          1

Jana L.       Bratislava                     1

René V.    Ostrava                           1

Oleg V.    Praha 8  /VIP/                  1

Anna Č.   Bratislava                         1

Karol B.   Příbram                             1

Peter K.    Kanianka                          1

PaeDr. Zuzana K.  Kanianka            1

Martin V.    Prešov                            1

Ing. Peter O.   Jacovce                     1

Tomáš K.    Bobrovec                        1

Karol B.    Žilina                                 1

Olena B.  South Yorkshire                1

Miroslav H.   Lanškroun                   1

Robert G.  Košice                             1

Karol V.    nová Dedinka                  1   

Marek B.    Nižná Slaná                   2

Marek I.     Slušovice                       1

Marek H.   Praha 6                           1

Marián R.   Lubina                            2

Štefan V.    Košice                            1

Ján B.     Lendak                              1

Ing. Jozef M.   Lučenec                    1

Ing. Ján R.  Poprad                           1

Daniel R. Námestovo                       1 

Samuel H.  Starý Tekov                    1

Radomír  J. Cífer                               1

Radomír J. ml. Cífer                          1

Mária J.    Cífer                                  1

Kristián J.  Cífer                                1

Pavol B.                                             4

PODIELNICI 2

Aby sa nestalo, že na tejto technológii budú profitovať len mocní tohto sveta, rozhodol som sa poskytnúť časť podielov zdarma každému, kto prejaví záujem.  

Stať sa podielnikom zdarma je možné registrovaním sa na Facebooku v skupine klub 2012.

Tu je link:

PODIELNICI 3

Tu je zoznam podielnikov na ďalších 10% z výnosov z licenčných poplatkov na Slovensku. Stať sa podielnikom je možné zakúpením dvoch kníh "Rovnica sveta" za sumu 25 eur.

Z takto finančných prostriedkov bude financovaná výroba rotora, ktorý bude následne odprezentovaný verejnosti.

Meno                                                                       počet podielov